Sveikatos priežiūra Prancūzijoje

Lietuvių Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenė

Kada turite teisę į sveikatos priežiūros paslaugas?

Teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas turi profesine veikla (pagal darbo sutartį arba savarankiškai) besiverčiantys asmenys ir asmenys, nuolat ir teisėtai gyvenantys Prancūzijos teritorijoje, taip pat jų išlaikomi asmenys.

Reikalavimų atitikimo kriterijai

Tokia teisė pirmiausia suteikiama vadovaujantis profesiniu arba kitu atitinkamu kriterijumi. Šiai teisei įgyti keliami tokie išankstiniai reikalavimai: išdirbtų darbo valandų arba įmokų dydžio kvotos. Asmenims, kurie nebeatitinka apdraustiesiems asmenims ar išmokų gavėjams pagal socialinės apsaugos sistemą keliamų sąlygų, teisė gauti išmokas natūra pagal sistemą, kuriai jie priklausė, išlieka vienus metus, išskyrus atvejus, kai jie vėl atitinka sąlygas, taikomas privalomosios sistemos nariams.

Kiti asmenys, priskiriami bendrajai sistemai pagal gyvenamosios vietos kriterijų, atsižvelgiant į jų gaunamas pajamas, privalo arba neprivalo mokėti specialių CMU įmokų.

Sveikatos priežiūros draudimu pagal bendrąją sistemą draudžiami 85 % visų privačiame sektoriuje pagal darbo sutartis dirbančių asmenų, valstybės tarnautojų ir nuolat teisėtai Prancūzijoje gyvenančių asmenų, negaunančių išmokų pagal kitas draudimo sistemas. Asmenims, apdraustiems žemės ūkio darbuotojų ir ne žemės ūkyje savarankiškai dirbančių asmenų draudimu, teikiamos paslaugos natūra prilyginamos pagal bendrąją sistemą teikiamoms paslaugoms.

Ką apima?

Jūs ir Jūsų išlaikomi asmenys (sutuoktinis, vaikai iki 20 metų, partneris (-ė), kartu su apdraustuoju asmeniu gyvenantis jo išlaikomas asmuo) turite teisę gauti sveikatos priežiūros išlaidų kompensaciją. Pagal įvairias pagrindines sistemas kompensuojama apie 75 % medicininių namų ūkių išlaidų. Tam tikrą išlaidų dalį apmoka pacientas, t. y. jis moka priemoką (ticket modérateur), nors kai kuriais atvejais priemokų mokėti nereikia, ypač jei pacientas serga tam tikra į sąrašą įtraukta liga, kurios gydymas yra ilgas ir itin brangus. Pacientas moka didesnę priemoką, jei nesilaiko tam tikros vadinamosios „pacientų gydymo tvarkos“ (parcours de soins).

Pacientas, be šios priemokos, moka kelias įmokas, konkrečiai: nustatyto vienodo dydžio priemoką už sudėtingą gydymą (forfait actes lourds); nustatyto vienodo dydžio priemoką už kiekvieną gydymo procedūrą (participation forfaitaire sur les actes médicaux) ir padengia papildomas išlaidas (franchise médicale) už vaistus, kitų sveikatos priežiūros specialistų paslaugas ir transportą gydymo tikslais.

Papildomas draudimas

Jeigu nesate per savo darbdavį arba įmonę apdraustas kolektyviniu papildomu draudimu, galite rinktis papildomai apsidrausti savidraudos įstaigoje, socialinės rūpybos įstaigoje arba draudimo bendrovėje, kad būtų visiškai arba iš dalies kompensuojamos Jūsų sveikatos priežiūros išlaidos, kurių nepadengia privalomojo draudimo sistema.

Jei Jūsų pajamos ribotos, papildomu draudimu pagal visuotinio sveikatos draudimo sistemą (couverture maladie universelle complémentaire) galite būti draudžiamas nemokamai ir be išankstinių įmokų. Galiausiai, jei Jūsų pajamos nedaug viršija ribą, kurią viršijus netenkate teisės draustis tokiu papildomuoju visuotiniu sveikatos draudimu, galite gauti paramą daliai Jūsų papildomo draudimo įmokų sumokėti.

Kaip galima naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis?

Kiekvienas pacientas nuo 16 metų privalo pasirinkti gydantį gydytoją, kuris rūpinsis jo gydymu ir tvarkys asmens sveikatos priežiūros dokumentus. Vaikams tai netaikoma.

Gydantis gydytojas gali būti ir bendrosios praktikos, ir gydytojas specialistas, svarbu, kad jis sutiktų Jus gydyti. Gydantį gydytoją galima keisti, tereikia užpildyti naują deklaraciją sveikatos draudimo įstaigoje.

Gydantis gydytojas pildo medicininę kortelę ir skiria papildomą medicininę apžiūrą arba siunčia pas kitą reikalingą gydytoją ar į ligoninę, arba pas kitą sveikatos priežiūros specialistą (fizioterapeutą, bendrosios praktikos slaugytoją ar kt.). Gydančio gydytojo arba su jo siuntimu teikiamos gydymo paslaugos kompensuojamos pagal nustatytus įkainius – tai reiškia, kad Jūs gydotės pagal suderintą gydymo sistemą.

Tačiau jei į specialistą kreipiatės tiesiogiai, nepranešę gydančiam gydytojui, gausite mažesnę kompensaciją ir Jūsų apmokamų išlaidų dalis bus didesnė nei turint gydančio gydytojo nukreipimą.

Tačiau skubios medicinos pagalbos atveju, taip pat tais atvejais, jei Jus gydančio ar jį pavaduojančio gydytojo nėra, jei esate toli nuo savo gyvenamosios vietos – galite kreiptis į kitą gydytoją. Į ginekologus, oftalmologus ir psichiatrus galima kreiptis tiesiogiai be gydančio gydytojo siuntimo. Visais atvejais Jus konsultuojantis gydytojas gydymo lape nurodo ypatingą Jūsų būklę.

Išmokų mokėjimas

Jūs turite sumokėti sveikatos priežiūros darbuotojui ir pateikti jam savo kortelę (carte vitale). Tai elektroninė kortelė, liudijanti Jūsų teisę gauti išmokas. Ji išduodama visiems 16 metų ir vyresniems asmenims, ir joje saugomi sveikatos priežiūros išlaidoms kompensuoti reikalingi administraciniai duomenys.

Ši sistema leidžia sukurti elektroninius sveikatos lapus, kurie tiesiogiai perduodami Jūsų sveikatos draudimo įstaigai. Toks metodas paspartina kompensacijos išmokėjimą. Jei sveikatos specialistas neturi tokiai kortelei tvarkyti reikalingos įrangos, jis užpildo sveikatos lapą popieriuje, o Jūs jį perduodate savo sveikatos draudimo įstaigai. Jūsų sveikatos draudimo įstaiga kompensuoja išlaidas pagal atitinkamą tarifą. Kai kurioms specialioms gydymo paslaugoms reikia iš anksto gauti sveikatos draudimo įstaigos sutikimą. Sveikatos specialistas Jus informuos apie tokį būtiną išankstinį sutikimą.

Vaistus turi skirti gydytojas. Pateikę Vitale kortelę, Jūs taip pat galite būti tiesiogiai atleisti nuo dalies išlaidų (tiers payant pharmaceutique sistema). Tokiu atveju vaistininkui mokėsite tik tą dalį vaistų kainos, kurios nekompensuoja Jūsų sveikatos draudimo įstaiga.

Gydymas ligoninėje

Turite teisę būti gydomas pasirinktoje įstaigoje, tačiau jei pasirinksite privačią licencijuotą, bet sutarties su sveikatos draudimo įstaiga nepasirašiusią įstaigą, privalėsite avansu apmokėti visas išlaidas. Šios informacijos kreipkitės į savo sveikatos draudimo įstaigą.

Jei gydymo ligoninėje išlaidos kompensuojamos 100 %, taip pat turėsite mokėti fiksuotą sumą už kiekvieną ligoninėje ar socialinės medicinos įstaigoje praleistą dieną (forfait journalier). Tačiau kai kurių kategorijų asmenys atleidžiami nuo šio mokesčio, pavyzdžiui, nėščiosios per paskutinius 4 nėštumo mėnesius, naujagimiai, neįgalūs vaikai, neįgalūs jauni asmenys, lankantys specialias profesinio rengimo ar švietimo įstaigas, taip pat asmenys, gydomi dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, ir visuotinio sveikatos draudimo išmokų gavėjai.

 

 

Informacija buvo parengta ir atnaujinta glaudžiai bendradarbiaujant su Tarpusavio informavimo apie socialinę apsaugą sistemos (Mutual Information System on Social Protection, MISSOC) nacionaliniais pranešėjais. Daugiau informacijos apie MISSOC tinklą rasite internete (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lt&catId=815).

Maybe you like also
Artimiausi renginiai
Šeimų (ir ne tik) Olimpiada ir vasaros atidarymo piknikas, 2024
Reklama
https://www.chaletdejardin.fr/
Lietuvišku prekiu parduotuve