Pareigos ir atsakomybės

VAIKŲ pareigos

Nevėluoti į pamokas
Įdėmiai klausytis mokytojos
Sistemingai lankyti pamokas
Nevalgyti pamokų metu
Netrukdyti dirbti savo klasės draugui
Ruoštis šventiniams pasirodymams, lankyti repeticijas
Pamokų metu kalbėti tik lietuviškai
Būti atsargiam (-iai).

TĖVŲ pareigos ir atsakomybės

Namuose kalbėti kuo daugiau lietuviškai
Sekti vaikų namų darbus
Nevėluoti į pamokas
Pasirūpinti, kad vaikas pavalgytų prieš pamoką
Sistemingai lankyti pamokas
Padėti vaikui ruoštis šventiniams pasirodymams, atvesti į repeticijas
Informuoti mokytoją apie vaiko sveikatos sutrikimus (jei tai būtina žinoti)
Informuoti Saulę Railaitę apie vaiko dalyvavimą ar nedalyvavimą pamokoje
Nepalikti vaiko be priežiūros

MOKYTOJŲ pareigos ir atsakomybės

„Būti įdomiu, profesionaliu, gyvybingu, ieškančiu, atviru kaitai, besimokančiu. Nieko nėra nykiau kaip atsainus, abejingas savo darbui mokytojas.

Dalykiškai stiprus, metodiškai unikalus jis turi norėti būti.

Jo pareiga – g i r d ė t i mokinį, s u p r a s t i jį, dialogiškai jam vadovauti.

Jo pareiga – būti išmintingesniu, kilnesniu, oriu (…).

Būti su savo mokiniu, nepalikti, neapleisti.

Ir svarbiausia – jis turi mylėti mokinį, savo darbą, mokyklą.’’

(Dainora Eigminienė, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė)